เน็ตซิม ซิมอินเตอร์เน็ต เครือข่าย 3G
User Reivew

sim-3g

★★★★★
5 5 1
fast affordable price east to use

sim-3g

★★★★★
5 5 1
fast affordable price east to use

เน็ตซิม

★★★★★
5 5 1
เน็ตซิม 3g เร็วดีจัง ราคาถูก99บาท

แท๊บเล็ต ป.1 ช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กมีความคิดเห็นกว้างไกล เพิ่มความก้าวหน้า

การใช้ แท๊บเล็ต ป.1 เพื่อยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาการด้านการเรียนรู้ด้านการศึกษาให้ทัดเทียมนานาชาติ

แท๊บเล็ต ป.1 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการ One Tablet PC Per Child ตามนโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติเพื่อยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นไปที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวนประมาณ 539,466 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายนำร่องที่สำคัญของการนำสื่อแท็บเล็ตสู่การพัฒนาการเรียนรู้

ผลดีเมื่อเกิดโครงการแแจก แท๊บเล็ต ป.1เพราะจะทำให้เด็กได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า และจากการวิจัยอื่นๆ ก็ระบุเหมือนกันว่า แท็บเล็ต นั้นช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กมีความก้าวหน้าได้มาก เสมือนเป็นครูอีกคนหนึ่ง แต่ต้องขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของซอฟท์แวร์

กระทรวงศึกษาฯ ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถจัดซื้อซอฟท์แวร์ สื่อการเรียนการสอนในโครงการฯ แท๊บเล็ต ป.1 ได้เองด้วย ส่วนซอฟท์แวร์หลักๆ ที่จำเป็นต้องมีในแท๊บเล็ต ป.1 ทางกระทรวงศึกษาฯ ก็จะดูแลให้มีประสิทธิภาพ แท็บเล็ตยังมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในอนาคตแท็บเล็ตจะเป็นมากกว่ากระดานชนวนอิเล็กทรอนิกส์ แต่จะบรรจุเทคโนโลยีมากมาย อีกทั้งความสามารถด้านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ความสามารถของ แท็บเล็ตเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น


Best resolution1280x768 , 1366x768 Copyright ©2009 Smart Solution Thailand All rights reserved.